Slovak

KATEDRA ZÁKLADOV INŽINIERSTVA


ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ŽILINSKEJ UNIVERZITYKZI, kpt. Nálepku 1390, L. MikulášMatematika

 • Denné inžinierske a bakalárske štúdium
  • Matematika 1
  • Matematika 2
  • Matematika 3
  • Seminár z matematiky 1
  • Seminár z matematiky 2
  • Numerická a diskrétna matematika
  • Teória grafov
  • Teória hromadnej obsluhy

Fyzika

 • Denné inžinierske a bakalárske štúdium
  • Úvod do fyziky
  • Fyzika 1
  • Fyzika 2
  • Fyzika polovodičov

Informatika

 • Denné inžinierske a bakalárske štúdium
  • Informatika 1
  • Informatika 2
  • MS Office v technickej praxi

Elektroakustika

 • Inžinierske štúdium

Optické komunikácie

 • Inžinierske štúdium

Logické systémy

 • Inžinierske štúdium

Modelovanie reálnych procesov na počítači

 • Inžinierske štúdium

Cudzí jazyk

 • Denné inžinierske a bakalárske štúdiumKonferencie a semináre

 • Kvantové štruktúry a fuzzy množiny 2003
  F.Kôpka, Zuberec 1.5-3.5. 2003
 • Fuzzy Sets Theory and its Application, FSTA 2004
  F. Kôpka, Lipt. Ján, 26.-30.1.2004
 • Silicon - News in Science and Technology, SNST 2004
  F. Kôpka, J. Müllerová, Dr. S. Jurečka,
  Vysoké Tatry, 29.2-3.3.2004 SNST 2004
 • Solid State Surfaces and Interfaces, SSSI 2004
  F. Kôpka, J. Müllerová, S. Jurečka,
  Zámok Smolenice 8.-11.11.2004
  SSSI 2004
 • Solar Renewable Energy News, SREN 2005
  J. Müllerová, S. Jurečka,
  2-8.4.2005, Florence, Italy
  SREN 2005
 • Regionálna prášková difrakčná konferencia, RPDK 2005
  S. Jurečka,
  22-25.9.2005, Demänovská dolina
  RPDK 2005
 • Detská univerzita EF ŽU
  F. Kôpka, J. Müllerová, Z. Exnar, S. Jurečka, R. Menkyna, Z. Kůs, T. Repčíková, Ľ. Bako
  19-22.9.2006, L. Mikuláš
 • Nové trendy v matematike a fyzike
  Periodický seminár organizovaný v spolupráci s Katedrou prírodných vied AOS L. Mikuláš
 • Alternatívne zdroje energie ALER 2006
  seminár organizovaný v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou
  19.10.2006, L. Mikuláš
 • Regionálna prášková difrakčná konferencia, RPDK 2006
  Organizované v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV Košice, Katedrou materiálového inžinierstva STU Trnava, Kryštalografickou spoločnosťou a JSMF
  20-22.9.2005, Demänovská dolina
  RPDK 2006
 • Solid State Surfaces and Interfaces, SSSI 2006
  Organizované v spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV Bratislava a Katedrou experimentálnej fyziky MFF UK Bratislava
  19-24.11.2005, Kongresové sentrum SAV, Smolenice
  SSSI 2006
 • Applied Physics of Condensed Matter, APCOM 2006
  Organizované v spolupráci s Katedrou fyziky EF STU Bratislava a Katedrou fyziky EF ŽU v Žiline
  21-23.6.2006, Malá Lučivná
 • Applied Physics of Condensed Matter, APCOM 2007
 • Jesenná škola o rozptyle neutrónov 2007
  JSRN 2007
 • Solid State Surfaces and Interfaces 2008
  SSSI 2008
 • Applied Physics of Condensed Matter, APCOM 2009
  APCOM 2009
 • Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science SURFINT 2009
  SURFINT 2009
 • Slovak-Czech-Polish Optical Conference - Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, SCPOC 2010
  SCPOC 2010
 • Solid State Surfaces and Interfaces 2010
  SSSI 2010


Publikácie

Projekty

 • VEGA: Matematické modely kvantových štruktúr (Quantum Structures Mathematical Models)
   Doc. F. Kôpka

 • VEGA: Skúmanie pasivácie defektov v kremíkových polymorfných vrstvách a ich rozhraniach s veľmi tenkými a ultratenkými dielektrikami (Investigation of Defect Passivation in the Polymorph Silicon Layers and Interfaces of Very Thin and Ultrathin Dielectrics)
  J. Müllerová, S. Jurečka

 • VEGA: Matematické modely kvantových štuktúr (Quantum Structures Mathematical Models)
  F. Kôpka

 • VEGA: Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov (The Probability and Fuzzy Models Creation and Applications)
  F. Kôpka

 • VEGA: Aplikácie algebaických metód na problémy modelovania neučitosti a spracovania informácií (Algebraic method Application on the Uncertainty and Information Processing Problems)
  F. Kôpka

 • VEGA: Skúmanie pasivácie defektov v kremíkových polymorfných vrstvách a ich rozhraniach s veľmi tenkými a ultratenkými dielektrikami (Investigation of Defect Passivation in the Polymorph Silicon Layers and Interfaces of Very Thin and Ultrathin Dielectrics)
  J. Müllerová, S. Jurečka

 • 1M06031: Materials and Components for Environmental Protection, Ministry of Education, Youth, and Sports, the Czech Republic
  J. Müllerová

 • 14/103210 : Modely experimentu vo fyzike teknkých vrstiev
  F. Kôpka, J. Müllerová, S. Jurečka, R. Menkyna, T. Repčíková

 • 14/103210: Research in the field of renewables and energy savings aimed at the measurements of intensity of direct solar irradiation using the heliostatic platform, heliostatic device for concentrated solar power engineering, sine DC/AC converter for stand-alone and co-operative performance based on the PD power regulation, solutions for new types of light sources for public lighting of towns, villages and communications
  Z. Exnar

 • VEGA 2/4105/24: Investigation of the Defects Passivation in Polymorphous Silicon Layers and their Interfaces with Very Thin and Ultrathin Dielectrics
  J. Müllerová, S. Jurečka

 • VEGA 2/6088/26: Mathematical Models of Quantum Structures
  F. Kôpka

 • VEGA 1/2002/05: The Creation and Applications of Probabilities and Fuzzy Models
  F. Kôpka

 • VEGA1/3080/06: The Analysis of Technical and Economical Possibilities and the Design of Optimal Models of Alternative Energy Sources Based on Economical and Ecological Transformation of Direct Solar Irradiation to Usable Energy Forms
  Z. Exnar

 • APVV-51-032002: Applications of Algebraic Methods in Problems of Uncertainty Modelling and Information Processing
  F. Kôpka

 • 124: The Possibilities of the Flying Target Imitation in 2K12 systems, Ministry of Defence
  Z. Exnar

 • 125: The Possibilities of Applications of the Radar Control and Guidance Subsystem RNRL in Diagnostics, Ministry of Defence
  Z. Exnar

 • VEGA 2/7120/27 Vyšetrovanie fyzikálnych vlastností štruktúr oxid/polovodič s extrémne redukovanou hustotou stavov rozhraní
  (The Investigation of Physical Properties of Oxide/semiconductor Structures with Extreme Reduced Density of Interface States)

  J. Müllerová, S. Jurečka

 • Japan society for the promotion of science, 2007-2009 Mechanism of defect passivation and low temperature oxidation and their application to Si solar cells
  J. Müllerová, S. Jurečka

 • AGA MO 01-2008, 2008-2009 Statistical analysis of the influence of the semiconductor system interface roughness on the optical properties
  S. Jurečka

 • APVV 0577-07, 2008-2010 Investigation and optimization of parameters of larger-sized high-efficiency c-Si and poly-Si solar cells.
  J. Müllerová, S. Jurečka

 • ITMS 26220120003, 2007-2013 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty

 • VEGA 2010-2012 Fyzikálne vlastnosti pasivovaných štruktúr pripravených na báze kremíka
  J. Müllerová, S. Jurečka

 • VEGA 1/0411/10 Štúdium alternatívnych riešení na mitigáciu polarizačnej módovej disperzie vo vysokorýchlostných optických sieťach, 2010-2012
  J. Müllerová, S. Jurečka


Semináre

 • Aplikácia optimalizačných metód vo fyzikálnom experimente
  Dr. S. Jurečka: "Optimalizácia modelu difrakčného profilu: genetické algoritmy"
  KZI L. Mikuláš, 16.11.2003
 • Nové trendy vo vyučovaní aplikovanej matematiky
  Doc. F. Kôpka: "Súčinová funkcia na D-posetoch"
  KM VA L. Mikuláš, 22.4.2004
 • Seminár z aplikovanej fyziky a elektroniky, január 2005:
  1. doc. Ing. Peter Ballo, PhD., Katedra fyziky FEI STU Bratislava
  "Metódy simulácie defektov v polovodičoch ab initio a zhlukové metódy"
  2. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD., Katedra mikroelektroniky FEI STU Bratislava:
  "Príprava a meranie unipolárnych štruktúr pre novú generáciu prvkov CMOS technológie na báze dielektrík s vysokou permitivitou".
 • Doc. J. Müllerová: "Vlastnosti tenkých vrstiev amorfného kremíka pre solárne aplikácie"
  KZI L. Mikuláš, 16.3.2005
 • Dr. S. Jurečka: "Dynamické modelovanie stavu fyzikálnych systémov"
  KZI L. Mikuláš, 2005
 • Doc. Ferdinand Chovanec, Katedra prírodných vied, Akadémia ozbrojených síl, L. Mikuláš: "Filtre v kvantových štruktúrach"
  KZI L. Mikuláš, 3.5.2006Kontakt

Katedra základov inžinierstva
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
kpt. J. Nálepku 1390
SK-031 01 Liptovský Mikuláš

e-mail: kzi@lm.uniza.sk


Annual report

Oznamy

6. 12. 2010 KZI Admin Link