Granty

  • VEGA 2/4105/04: Skúmanie pasivácie defektov v kremíkových polymorfných vrstvách a ich rozhraniach s veľmi tenkými a ultratenkými dielektrikami (The Investigation of the Defects Passivation in Polymorphous Silicon Layers and their Interfaces with Very Thin and Ultrathin Dielectrics)
  • EFZU 01-2006 14/103210: Modely experimentov vo fyzike tenkých vrstiev 2006-2008
  • VEGA 2/7120/27: Vyšetrovanie fyzikálnych vlastností štruktúr oxid/polovodič s extrámne redukovanou hustotou stavov rozhraní (The Investigation of Physical Properties of Oxide/semiconductor Structures with Extreme Reduced Density of Interface States)
  • Osaka University and Japan society for the promotion of science: Mechanism of defect passivation and low temperature oxidation and their application to Si solar cells, 2007-2009
  • AGA MO 01-2008: Statistical analysis of the influence of the semiconductor system interface roughness on the optical properties, 2008-2009
  • APVV 0577-07: Investigation and optimization of parameters of larger-sized high-efficiency c-Si and poly-Si solar cells, 2008-2010
  • ITMS 26220120003: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty, 2007-2013
  • VEGA 2/0070/10: Fyzikálne vlastnosti pasivovaných štruktúr pripravených na báze kremíka FU SAV Bratislava,2010-2012
  • VEGA 1/0411/10: Štúdium alternatávnych riešení na mitigáciu polarizačnej módovej disperzie vo vysokorýchlostných optických sieťach, 2010-2012
  • VEGA 1/0853/13: Výskum mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností polovodičovo-dielektrických systémov, 2013-2015
  • VEGA 1/0676/17: Research of electrical and optical properties of nanostructured semiconductor interfaces, 2017-2019
  • VEGA 2/0149/18: Výskum pasivovaných štruktúr štandardného porézneho kremíka a čierneho kremíka
  • Horizon 2020 6260922: Senzory a inteligencia v zastavanom prostredí, 2017-2021
  • APVV-15-0152: Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka, 2016-2019
  • APVV-14-0239: Výskum účinných pasivačných mechanizmov čierneho poly-Si, 2015-2018
  • VEGA 2/0076/15: Výskum štruktúr čierneho kremíka, 2015-2017
  • APVV-0025-12: Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach
  • VEGA 1/1271/12: Štúdium vplyvu degradačných efektov vo fyzickej vrstve na transportné mechanizmy vo vysokorýchlostných optických sieťach
  • VEGA 2/0076/12: Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi kremíkových štruktúr
  • APVV-0888-11: Výskum nových pasivačných procesov štruktúr na báze kremíka
  • VEGA 2/4105/04: Skúmanie pasivácie defektov v kremíkových polymorfných vrstvách a ich rozhraniach s veľmi tenkými a ultratenkými dielektrikami
  • Research project ISIR DFCM Osaka University: Semiconductor-dielectric systems (2014, 2016)


Oznamy

Štud.materiály:
Zadania BP

Simulácie:
Konferencie:
SSSI 2018
SURFINT´19
SSSI 2020actual Oct 2018 adminLink
 visitors
page visitors   

mapZOOM
   webhostingcounter.com
   Locations of visitors to this page
         orcid
  APSUSC
  SCImago Journal & Country Rank
  OQE
  SCImago Journal & Country Rank
  Superlattices
  SCImago Journal & Country Rank