Oznamy IAS

PRÍKAZ REKTORA 11-2020, študenti (pdf)

PRÍKAZ REKTORA 12-2020 (pdf)

POKYNY K REALIZÁCII ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

 

 • študenti doručia na študijné oddelenie
 • svoje prezentácie záverečných prác najneskôr 2 dni pred konaním štátnej skúšky,

 • študent sa dostaví najskôr 2 hodiny a najneskôr 1 hodinu pred konaním svojej štátnej skúšky v súlade s harmonogramom štátnych skúšok (informácia na stránke lm.uniza.sk) do učebne určenej príslušnou katedrou,
 • v prípade meškania, či inej skutočnosti, ktorá by zabránila študentovi dostaviť sa včas na vykonanie štátnej skúšky, bude o tomto telefonicky informovať Referát pre vzdelávanie (0915 778 524, +421 513 2063, 2064), ktorý bude následne informovať štátnicovú komisiu,
 • na vstupe do budovy IAS bude umiestnený harmonogram štátnych skúšok a študent bude môcť po zmeraní teploty vstúpiť podľa harmonogramu na miesto konania štátnej skúšky. V rámci štátnych skúšok budú študenti pozývaní do miestnosti po jednom,
 • študent sa dostaví pred miestnosť, kde bude prebiehať jeho štátna skúška 15 minút pred plánovaným časom zverejneným v harmonograme štátnych skúšok a následne bude zavolaný do miestnosti tajomníkom štátnicovej komisie,
 • pred začatím štátnej skúšky bude študentovi zmeraná teplota a študent si vydezinfikuje povrch rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom, každý študent musí byť chránený rúškom, používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ...), vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • v zmysle zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách bude štátna skúška nahrávaná (v zmysle zákona sa nepožaduje súhlas študenta),
 • po vykonaní štátnej skúšky je každý študent povinný dostaviť sa na Referát pre vzdelávanie za účelom administratívneho ukončenia štúdia a zapísania známok za letný semester do výkazu o štúdiu (index),
 • následne študent bezodkladne opustí budovu fakulty.


HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOKTézy štátnych skúšok


Odovzdávanie záverečných prác


• Zásady vypracovania záverečných prác, formálne náležitosti a spôsob kontroly originality vychádzajú z platného Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní a riadia sa Smernicou č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.
• Pre akademický rok 2019/2020 bude akceptovaná aj skenovaná verzia zadania záverečnej práce namiesto originálu zadania.

• Študent vloží elektronickú verziu záverečnej práce (vrátane všetkých príloh) do systému evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len EZP) do termínu stanoveného krízovým Akademickým kalendárom FEIT pre 2019/2020 (https://feit.uniza.sk/studenti/akademicky-kalendar/).

• Po nahratí záverečnej práce do EZP študent zašle požiadavku na zhotovenie 2 kusov tlačenej verzie svojej záverečnej práce do EDISu prostredníctvom on-line objednávkového systému dostupného na adrese http://tlacdiplomovky.uniza.sk do termínu stanoveného krízovým Akademickým kalendárom FEIT pre 2019/2020 pre odovzdanie záverečnej práce, čím sa bude práca považovať za odovzdanú. Študent zodpovedá za to, že verzia zaslaná do EDISu bude totožná s verziou nahratou do EZP.

• V akademickom roku 2019/2020 bude EDIS prijímať objednávky od študentov UNIZA na väzbu a tlač záverečných prác len elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového systému, pričom bude realizovaná len mäkká lepená väzba záverečných prác V2, ktorá plne vyhovuje požiadavkám legislatívy na nerozoberateľnosť. Pri objednávaní v EDISe postupuje študent v zmysle pokynov EDISu a platného cenníka.

• Študent v on-line objednávkovom systéme zaplatí väzbu a tlač záverečnej práce prostredníctvom elektronickej peňaženky UNIZA eMANY. Minimálna doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je 7 pracovných dní. Doba na spracovanie objednávky začne plynúť po úhrade objednávky.

• Študent zodpovedá za včasné objednanie, vloženie záverečnej práce pre tlač a väzbu, ako aj úhradu platby za služby EDIS-u. Objednanie tlačenej verzie odporúčame študentom čím skôr po nahratí elektronickej verzie.

• Študent môže kontaktovať EDIS prostredníctvom mailovej adresy tlacdiplomovky@uniza.sk a mobilného telefónneho čísla 0917 210 671.

• Po realizácii tlače a väzby záverečnej práce EDIS prostredníctvom internej pošty zabezpečí doručenie záverečných prác na Referát pre vzdelávanie FEIT UNIZA, ktorý zabezpečí doručenie záverečných prác na príslušnú katedru poverenej osobe. V prípade, ak si študent objedná viac ako 1 ks záverečnej práce, prevezme si tieto zvyšné zviazané záverečné práce na príslušnej katedre.

• V prípade, že EDIS nebude záverečné práce tlačiť a viazať, bude postačovať len elektronická verzia záverečnej práce nahraná do EZP. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.

• Po nahratí práce do EZP študent vyplní a podpíše licenčnú zmluvu, ktorú následne naskenuje a pošle vedúcemu záverečnej práce alebo Ing. Michaele Holej, PhD. (michaela.hola@feit.uniza.sk)

• Pre každú záverečnú prácu budú v EZP zadaní vedúci a oponent práce, ktorí si za účelom vypracovania posudku záverečnú prácu z EZP stiahnu, alebo im bude práca poverenou osobou poslaná elektronicky.

• Posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce musia byť vložené do EZP najneskôr 3 pracovné dni pred konaním štátnej skúšky, aby mal študent posudky k dispozícií v EZP a mohol si ich prečítať.

• Podpísané posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce budú zaslané v elektronickej forme (naskenovaný PDF súbor) ako i v listinnej podobe (môžu byť aj neskôr – doložia sa do spisu) tajomníkovi štátnicovej komisie, alebo inej poverenej osobe (informácie budú zverejnená na tejto stránke), do stanoveného termínu.Podávanie prihlášok:


Termín podávania prihlášok je predĺžený do 31.05.2020. V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou.
Potvrdenie strednou školou a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára predloží uchádzač dodatočne pri zápise na UNIZA.

FEIT - prijímačky - info

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať.
Nenechávaj si to na poslednú chvíľu, podaj si prihlášku a príď študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií.Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra:


Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 ako aj nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 vydáva príkaz rektora č. 7/2020

Príkaz rektora č. 7/2020.pdfZmena Akademického kalendára v období COVID:


V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny týkajúce sa vzdelávania na prvom a druhom stupni štúdia. Akademický kalendár pre tretí stupeň štúdia zostáva zatiaľ nezmenený.

Upravený Akademický kalendár FEIT pre 2019/2020 .pdf


Dňa 18.2.2020 sa konal Deň otvorených dverí.


Pre študentov maturitných ročníkov a záujemcov o štúdium na IAS boli pracovníkmi IAS predstavené nasledovné témy:
• obsah bakalárskeho štúdia,
• laboratóriá a učebne s krátkymi aktívnymi ukážkami
• možnosti ďalšieho osobného rozvoja v meste a v regióne Liptova.


Oznam pre študentov 3. ročníka 2019:

Slávnostné promócie: 18.6.2019 v Dome Odborov v Žiline.
  


•  Deň otvorených dverí 22.2.2019

•  Konferencia Smart Energy Forum, Hotel Jánošík, 19.2.2019

•  Prednáškový cyklus SPM metódy v mikroštruktúrnej analýze
   (pre Gymnázium M.M. Hodžu), február 2019

skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015