Informácie o možnosti štúdia v akademickom roku 2018/2019
Elektronická prihláška

Vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline je trojstupňové. Formy a dĺžka štúdia sú:
1. stupeň - bakalárske štúdium - Bc. (3 roky, externá forma bakalárskeho štúdia - 4 roky)
2. stupeň - inžinierske štúdium - Ing. (2 roky)
3. stupeň - doktorandské štúdium - PhD. (3 roky)
Každá z uvedených foriem predstavuje samostatné štúdium s vlastným prijímacím konaním podľa platných pravidiel, ktoré je ukončené obhajobou záverečnej práce a skúškou pred štátnicovou komisiou. Štúdium na vyššom stupni je podmienené úspešným ukončením štúdia na nižšom stupni a taktiež splnením ďalších podmienok, ktoré určí fakulta. Študijné programy EF ŽU sú moderne koncipované s využitím výpočtovej techniky a všetky sú akreditované.

Na Inštitúte Aurela Stodolu EF ŽU v Liptovskom Mikuláši sa v akademickom roku 2018/2019 otvára
Digitálne technológie
študijný odbor Telekomunikácie:
denná forma bakalárskeho študijného programu
(predpokladaný počet prijatých študentov ... 80)

externá forma bakalárskeho študijného programu
(predpokladaný počet prijatých študentov ... 30)

Po ukončení bakalárskeho stupňa je možné pokračovať v štúdiu v inžinierskych študijných programoch na
EF ŽU v Žiline.

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium:
Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) ku dňu prijímacieho konania.
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na EF ŽU sa v akademickom roku 2018/2019 uskutoční formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Osobná účasť uchádzača na prijímacom konaní nie je potrebná(nekoná sa ani ústna ani písomná skúška).
Bez výberového konania budú prijatí uchádzači, ktorí splnia aspoň jedno z nasledovných kritérií:
- absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl s priemerom známok z matematiky a z fyziky na koncoročných vysvedčeniach do 2,00 vrátane,
- absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl, ktorí zmaturovali z predmetu matematika alebo fyzika s prospechom nie horším ako veľmi dobre.
- V prípade, že sa uchádzač o štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline zúčastní a uspeje na Olympiáde z matematiky, fyziky, informatiky a elektrotechniky (okresné kolo), ŠVOS (týkajúcej sa elektrotechniky a informatiky) a inej súťaže z oblasti elektrotechniky, bude mu to zohľadnené v prijímacom konaní.
Do výberového konania budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú horeuvedené kritériá. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení do poradia podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika, koeficientu zohľadňujúceho typ strednej školy TŠ a čísla 100.
Koeficient typu školy: gymnázium TŠ=1; stredná odborná škola - elektrotechnické odbory TŠ=1,1; stredná odborná škola - neelektrotechnické odbory TŠ=1,5.
Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s najnižším bodovým hodnotením.
Fakulta prijíma uchádzačov podľa poradia bodového hodnotenia až do naplnenia plánovanej kapacity. Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude na ne prihlásený dostatočný počet uchádzačov. Výberové konanie pre Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši sa bude konať v priestoroch IAS v Liptovskom Mikuláši.
Termín podania prihlášky: do 31. 5. 2018Termín prijímacieho konania: 22. 6. 2018
 
Poplatok za prijímacie konanie: 20,- €
uhradiť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina,
banka: Štátna pokladnica,
- číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917,
- variabilný symbol: 10331,
- konštantný symbol: 0308.
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov!
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku musí podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Jazykové predpoklady: písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, predpokladaná je základná znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
Elektrotechnická fakulta nevyžaduje od uchádzačov lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium.
Ubytovanie študentov: ubytovacie zariadenie Inštitútu Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Poplatok za ubytovanie: 40 € mesačne (2 posteľové izby). Všetky izby sú vybavené prípojkou na internet, poplatok 15 € za celý akademický rok.
Stravovanie: stravovacie zariadenie Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Poplatok za stravu 1,4 €/jedlo.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Absolvent získa vedomosti zo základných disciplín odboru orientovaných na všeobecné odborné znalosti z oblasti digitálnych technológií, elektroniky, optoelektroniky, komunikačných systémov, sietí a služieb, prenosových médií, na ktoré nadviaže získanie praktických znalostí z oblasti digitálnych technológií, najmä spracovania informácií, prenosových a spojovacích systémov. Získa skúsenosti a zručnosti v oblasti prevádzky digitálnych systémov. Okrem toho získa základné právne, ekonomické a manažérske vedomosti použiteľné v oblasti služieb digitálnych systémov, digitálnej bezpečnosti a jazykové znalosti včítane odbornej terminológie. Absolvent sa uplatní ako technik, technológ alebo manažér tímov technikov, správca digitálnych zariadení a systémov.

skola
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Inštitút Aurela Stodolu
ul.kpt. J.Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:041-513-1483
044-562-3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015