Informácie o možnosti štúdia v akademickom roku 2019-2020

Elektronická prihláška

Štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity je trojstupňové. Formy a dĺžka štúdia sú:
1. stupeň - bakalárske štúdium - Bc. (3 roky, externá forma bakalárskeho štúdia - 4 roky)
2. stupeň - inžinierske štúdium - Ing. (2 roky)
3. stupeň - doktorandské štúdium - PhD. (3 roky)
Každá z uvedených foriem predstavuje samostatné štúdium s vlastným prijímacím konaním podľa platných pravidiel, ktoré je ukončené obhajobou záverečnej práce a štátnou skúškou. Štúdium na vyššom stupni je podmienené úspešným ukončením štúdia na nižšom stupni a splnením ďalších podmienok, ktoré určuje fakulta. Študijné programy EF ŽU sú moderne koncipované s využitím výpočtovej techniky a všetky sú akreditované.

Na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši sa v akademickom roku 2019-2020 otvára študijný program

Digitálne technológie
v študijnom odbore Telekomunikácie.

Denná forma bakalárskeho študijného programu
(predpokladaný počet prijatých študentov ... 80)

Externá forma bakalárskeho študijného programu
(predpokladaný počet prijatých študentov ... 30)

Po ukončení bakalárskeho stupňa je možné pokračovať v štúdiu v inžinierskych študijných programoch na
EF ŽU v Žiline.


Prijímacie konanie na bakalárske štúdium
Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) ku dňu prijímacieho konania.
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na EF ŽU sa v akademickom roku 2019-2020 uskutoční formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Osobná účasť uchádzača na prijímacom konaní nie je potrebná (nekoná sa ani ústna ani písomná skúška).
Bez výberového konania budú prijatí uchádzači, ktorí splnia aspoň jedno z nasledovných kritérií:
- absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl s priemerom známok z matematiky a fyziky na koncoročných vysvedčeniach do 2,00 vrátane,
- absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl, ktorí zmaturovali z predmetu matematika alebo fyzika s prospechom nie horším ako veľmi dobre.
- V prípade, že sa uchádzač o štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity zúčastní a uspeje na Olympiáde z matematiky, fyziky, informatiky a elektrotechniky (okresné kolo), ŠVOS (týkajúcej sa elektrotechniky a informatiky) a inej súťaže z oblasti elektrotechniky, bude mu to zohľadnené v prijímacom konaní.
Do výberového konania budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú horeuvedené kritériá. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení do poradia podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika, koeficientu zohľadňujúceho typ strednej školy TŠ a čísla 100.
Koeficient typu školy: gymnázium TŠ=1; stredná odborná škola - elektrotechnické odbory TŠ=1.1; stredná odborná škola - neelektrotechnické odbory TŠ=1.5.
Fakulta prijíma uchádzačov podľa poradia bodového hodnotenia až do naplnenia plánovanej kapacity. Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude prihlásený dostatočný počet uchádzačov. Výberové konanie pre Inštitút Aurela Stodolu sa bude konať v priestoroch IAS v Liptovskom Mikuláši.

Termín podania prihlášky: do 5. 4. 2019

Termín prijímacieho konania: 21. 6. 2019

Druhé kolo prijimacieho konania
 
Termín podania prihlášky: do 12. 8. 2019Termín prijímacieho konania: 19. 8. 2019
 
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku. Potom ju treba poslať poštou na študijný referát EF do určených termínov.
Ak sa chce záujemca zúčastniť na prijímacom konaní na viacerých fakultách ŽU, prihlášku musí podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Jazykové predpoklady:
písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, predpokladaná je základná znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
Elektrotechnická fakulta nevyžaduje od uchádzačov lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium.
Ubytovanie študentov: ubytovacie zariadenie Inštitútu Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Poplatok za ubytovanie: 40 € mesačne (2-posteľové izby). Všetky izby sú vybavené prípojkou na internet, poplatok je 15 € za celý akademický rok.
Stravovanie: stravovacie zariadenie Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Poplatok za stravu je 1.40 €/jedlo.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Absolvent získa vedomosti zo základných disciplín odborov orientovaných na oblasti digitálnych technológií, elektroniky, optoelektroniky, komunikačných systémov, sietí a služieb, prenosových médií a ďalších odborov. Získa praktické vedomosti a zručnosti v oblasti digitálnych technológií, hlavne pri spracovaní informácií, prenosových a spojovacích systémov. Získa skúsenosti a zručnosti v oblasti prevádzky digitálnych systémov. Okrem toho získa základné právne, ekonomické a manažérske vedomosti použiteľné v oblasti služieb digitálnych systémov, digitálnej bezpečnosti a jazykové znalosti včítane odbornej terminológie. Absolvent sa uplatní ako technik, technológ alebo manažér tímov technikov a ako správca digitálnych zariadení a systémov.

skola
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
kpt. J. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.:+421 41 513 1483
+421 44 562 3976
e-mail:studijne@lm.uniza.sk
 
GPS:49°05,020' N
19°37,466' E
Nadmorská výška: 609 m
Orientačná mapa

Informácie o
IAS EF ŽU

Prezentácia
Obrazová
galéria IAS


Facebook of IAS
© Tomáš Ilavský 2015